ŞARTNAME

ALIM-SATIM VE KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.VERGİ LEVHASI
2.İMZA SİRKÜLERİ
3.SİCİL TASDİKNAMESİ
4.ÇALIŞMA UYGUNLUK BELGELERİ

ALIM SATIM İŞLEMLERİNE AŞAĞIDAKİ PROTOKOL ÖNGÖRÜSÜNE UYULACAKTIR.

PROTOKOL

1.TARAFLAR

Ürünü satan, alan veya kiraya alan(Bundan sonra "Kiralayan" olarak anılacaktır.)

www.ikincielpsikoteknik.com

(Bundan sonra işbu protokolde her bir taraf "Taraf", iki taraf ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.)

TANIMLAR:

PSİKOTEKNİK TEST SİSTEMİ: Donanımların oluşturduğu ve sürücülerin zihinsel ve psikomotor becerilerinin ölçüldüğü test sistemi. İş bu protokolde kısaca Psikoteknik Test Sistemi olarak anılacaktır.

2.PROTOKOLÜN KONUSU

İşbu Protokol, www.ikincielpsikoteknik.com tarafından Kiralayan'a, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 60. maddesinin e bendine dayanarak psikoteknik değerlendirme hizmeti vermesi amacıyla Psikoteknik Test Sistemi'nin, 3(üç), 6 (Altı), 12(oniki) ay süre ile aylık ?? TL + KDV (??) bedelle kiralanmasını ve kira bedeli Kiralayan tarafından her ayın başında fatura karşılığında www.ikincielpsikoteknik.com banka hesabına havaleyle ödenmesini kapsamaktadır.

İlk ödeme protokolün imzasını takiben ?/?/??.. tarihinde peşinen yapılır ve Kiralayan a fatura edilir.

Psikoteknik Test Sistemi'nin yasal kullanımı, psikoteknik uygulamaların şekli ve içeriği Kiralayan'ı yetki ve sorumluluğundadır. www.ikincielpsikoteknik.com'un bu anlamda hiçbir sorumluluğu yoktur.

Taraflar birbirinden bağımsız birimler olup, gerek bu Protokol gerekse bu Protokol ile tanınan yetki ve sorumluluklar, Taraflar arasında hukuki anlamda ortaklık, acentelik, mümessillik ve benzeri anlamlarda bir temsilcilik tesis etmeyecektir. Taraflar tüm faaliyetlerinde hukuki, ticari ve mali yönden tümü ile kendi adına sorumlu olarak çalışacaklar, üçüncü şahıslar ile akdedecekleri bilcümle sözleşmeleri bizzat kendi adlarına tanzim ve imza edeceklerdir.

Tarafların birbirlerini temsilen, üçüncü şahıslarla akdetme veya sair herhangi bir iltizamı muameleye yetkileri kesinlikle mevcut olmayıp, üçüncü şahıslarla her türlü işlemler sadece kendilerini bağlayacaktır.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.ikincielpsikoteknik.com, Kiralayan'a Psikoteknik Test Uygulaması gerçekleştirmesi için, aşağıda sıralanmış ve Psikoteknik Test Sistemi'ni oluşturan yazılımları ve donanımları Kiralayan'ın adresine kullanıma hazır halde teslim edecek ve iş bu protokol süresi bitimine kadar Psikoteknik Test Sistemi'nin kullanımı ile ilgili her türlü teknik desteği Kiralayan a verecektir. Tamir bedeli de dahil olmak üzeri teknik destek ekibinin yol, konaklama ve yiyecek içecek giderleri Kiralayan tarafından karşılanacaktır.

Kiralayan Psikoteknik Test Sistemi'nin kullanım yetkisi amacıyla ihtiyaç duyacağı sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki tarihlerde Kiralayanın ihtiyaç duyacağı Psikolog veya psikologların eğitimleri için Kiralayanın, istihdam edeceği yeni Psikolog ve/veya psikologların eğitim bedelini kendisi karşılayacaktır.

Aylık ödemenin gecikmesi durumunda www.ikincielpsikoteknik.com, Kiralayan'a kiraladığı Psikoteknik Test Sistemi'ni herhangi bir gerekçe göstermeksizin geri alabileciktir.

Kiralayan, www.ikincielpsikoteknik.com'dan iş bu protokolle kiralamış olduğu Psikoteknik Test Sistemi'ni, kullandığı tarihe kadar olan kira bedelinin gün üzerinden hesaplanması ve bu bedeli www.ikincielpsikoteknik.com'a ödemesi kaydıyla istediği günde www.ikincielpsikoteknik.com'a geri iade edecektir.

Kiralayan kendisine iş bu protokolle kiralanan Psikoteknik Test Sistemi'ni www.ikincielpsikoteknik.com'a eksiksiz teslim edecektir. Kiralayan, Psikoteknik Test Sistemi'ni www.ikincielpsikoteknik.com'a geri iade ederken eksik ve/veya hasarlı olan donanım ve/veya yazılım bulunduğu takdirde eksik olan parçaların ve/veya yazılımın aynısını www.ikincielpsikoteknik.com'a teslim edecek veya eksik ve/veya hasarlı olan parça(lar) ve yazılım(lar) için teslim tarihindeki piyasa bedellerini www.ikincielpsikoteknik.com'a banka havalesi ile ödeyecektir.

Kiralayan, Psikoteknik Test Sistemi'ni, üçüncü şahıs, kişi, kuruluş ve kurumlara www.ikincielpsikoteknik.com'un yazılı izni olmadan devredemeyecektir. Psikoteknik Test Sistemi'ni hiçbir amaçla kullandırmayacaktır.

Herhangi bir hukuki, idari veya ticari sebeple Psikoteknik Test Sistemi'nin kullanımına ve kendisine yönelik gelebilecek idari hukuki veya ticari vb. ceza ve kısıtlamalardan, Kiralayan sorumludur. Bu tür durumlarda Kiralayan yukarıda Psikoteknik Test Sistemi'nin aylık kira bedelini Protokol süresi bitimine kadar www.ikincielpsikoteknik.com'a tam olarak ödemeye devam edecektir.

Kiralayan, protokol süresinin bitiminde Psikoteknik Test Sistemi'ni www.ikincielpsikoteknik.com'a eksiksiz ve tam olarak teslim edecektir. Psikoteknik Test Sistemi'ni force major durumlar hariç her ne sebeple olursa olsun eksiksiz ve tam olarak teslim etmediği takdirde , Psikoteknik Test Sistemini eksiksiz bir şekilde www.ikincielpsikoteknik.com'a teslim ediş tarihine kadar geçen her takvim haftası için Kiralayan, www.ikincielpsikoteknik.com'a 1000 TL (Bin) ödeyecektir.

İş bu protokol anlaşma tarihinden itibaren 3(üç), 6 (altı), 12(oniki) ay süre ile geçerlidir. Süre sonunda Taraflar protokolün uzatılıp uzatılmaması konusunda müddet hitamından 1 (Bir) ay önce yazılı olarak müddet uzatımı mukavelesi imzalayacaklardır.

Cihazın yangın, deprem, hırsızlık, taşıma anında kırılma vb. risklere karşı sigortalama işlem bedelini Kiralayan ödeyecektir.

SURET: İki suret olarak ve üç sayfa olarak düzenlenen bu Protokol karşılıklı olarak ?/?/?? tarihinde imzalanarak teati edilmiştir.

Taraflar